Φοίτηση & Απουσίες

α) Απουσίες

Η ανελλιπής φοίτηση των μαθητών είναι πρωταρχικής σημασίας. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνονται συχνά για τις απουσίες του παιδιού τους και να τις δικαιολογούν εγκαίρως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο:

Απουσία ή καθυστερημένη προσέλευση. Τα μαθήματα της πρώτης διδακτικής περιόδου αρχίζουν στις 8:10 και οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην τάξη. Μαθητής που προσέρχεται την πρώτη περίοδο με καθυστέρηση μέχρι πέντε λεπτά γίνεται δεκτός χωρίς καταχώριση απουσίας. Σε περίπτωση που ο μαθητής – με δική του υπαιτιότητα – καθυστερήσει πέραν των πέντε λεπτών, γίνεται δεκτός στην τάξη, εφόσον του επιτρέπει ο διδάσκων, με καταχώριση αδικαιολόγητης απουσίας. Η απουσία κατά την πρώτη διδακτική περίοδο, όσο και κατά τις ενδιάμεσες περιόδους δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τους γονείς του μαθητή βάσει της εκπαιδευτικής νομοθεσίας.

Καθυστέρηση σε ενδιάμεσες διδακτικές περιόδους. Οποιαδήποτε καθυστερημένη προσέλευση μαθητή σε ενδιάμεση διδακτική περίοδο δεν επιτρέπεται. Ο μαθητής μπορεί να γίνει δεκτός στην τάξη, κατά την κρίση του διδάσκοντος, αλλά πάντα με καταχώριση αδικαιολόγητης απουσίας.

Απουσία από ενδιάμεσες διδακτικές περιόδους. Απουσία από ενδιάμεση διδακτική περίοδο, χωρίς άδεια της Διεύθυνσης, είναι αδικαιολόγητη. Διερευνώνται στη συνέχεια οι λόγοι της απουσίας, ενημερώνονται αμέσως οι γονείς και ακολουθούν παιδαγωγικά μέτρα. Aν η απουσία γίνει σε διδακτική περίοδο, κατά την οποία στο τμήμα πραγματοποιείται προγραμματισμένη γραπτή δοκιμασία εφαρμόζεται ό, τι ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Aπουσία από σχολικές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις κ.λ.π. Οι απουσίες μαθητών από τακτικές και έκτακτες συγκεντρώσεις, από εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, καθορισμένες ή εγκεκριμένες από την οικεία Διεύθυνση, είναι αδικαιολόγητες και οι απόντες μαθητές ελέγχονται ώστε να γίνουν γνωστοί οι λόγοι της απουσίας στα πλαίσια της παιδαγωγικής αντιμετώπισης .

Ολοήµερη απουσία. Tο όριο των απουσιών που μπορούν να δικαιολογηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αποτελεί κριτήριο  για τον Σύλλογο των Διδασκόντων, προκειµένου να χαρακτηρίσει τη ως επαρκή τη φοίτηση ενός µαθητή. Tο όριο αυτό δεν πρέπει να  εκλαµβάνεται ως επιτρεπτό παρά μόνο στις ειδικές περιπτώσεις που ορίζονται  από τις κείμενες διατάξεις.

Aπουσία από µονοήµερες εκδροµές, επισκέψεις, αποστολές. H συµµετοχή όλων των µαθητών στις εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι υποχρεωτική μετά από την συλλογή των υπευθύνων δηλώσεων συμμετοχής των γονέων τους. Σε περίπτωση απουσίας από τις δραστηριότητες αυτές ισχύουν τα εξής: Αν, παρά την ύπαρξη δήλωσης των γονέων για συµµετοχή του µαθητή στην εκδροµή, ο µαθητής απουσιάσει, τότε η απουσία θεωρείται αδικαιολόγητη. Σε περίπτωση ασθένειας (Covid) ή άλλου κωλύµατος του µαθητή ( καραντίνα) την ημέρα εκδροµής (ή άλλης δραστηριότητας), οι απουσίες µπορούν να δικαιολογηθούν, αν ενηµερωθεί  η Διεύθυνση.

Αποχώρηση από το Σχολείο κατόπιν αδείας. Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του Σχολείου είναι υποχρεωτική σε όλες τις ώρες λειτουργίας του. Έξοδος μαθητών από τους σχολικούς χώρους χωρίς άδεια αποτελεί σοβαρό παράπτωμα. Σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, στους μαθητές, που έχουν εξαιρετικά σοβαρούς λόγους να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, δίδεται γραπτή άδεια εξόδου από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας, μετά από επικοινωνία με τους γονείς τους. Με την παράδοση του «Ελέγχου Προόδου», γνωστοποιείται στους γονείς και ο αριθμός των απουσιών του μαθητή. Όταν ο αριθμός των απουσιών υπερβεί τις τριάντα (30), ο γονέας του μαθητή ενημερώνεται εγγράφως από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις και από τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από τις προαγωγικές – απολυτήριες εξετάσεις χαρακτηρίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων η φοίτηση κάθε μαθητή ανάλογα με τον αριθμό των απουσιών του.

Η φοίτηση για τους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής ή ανεπαρκής. Επαρκής είναι η φοίτηση όταν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα (130) και θεωρείται ικανοποιητική για το μαθητή. Αντιθέτως, ανεπαρκής είναι η φοίτηση όταν ο μαθητής σημείωσε πάνω από εκατόν τριάντα (130) απουσίες και ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

β) Συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Για να συμμετέχει ο μαθητής στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, οι γονείς οφείλουν να προσκομίζουν στην σχολική μονάδα το Ατομικό Δελτίο Υγείας του παιδιού τους, καθώς και Ιατρικές Βεβαιώσεις, στις οποίες θα αναγράφεται ότι ο μαθητής μπορεί να συμμετέχει στις αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου. Τα Ατομικά Δελτία Υγείας έχουν ισχύ τριών ετών για τα Γυμνάσια και Λύκεια και κατατίθενται στην Α΄ τάξη της σχολικής μονάδας. Οι Ιατρικές Βεβαιώσεις ισχύουν μόνο για το σχολικό έτος για το οποίο κατατίθενται. Οι μαθητές όλων των σχολικών μονάδων οφείλουν να φορούν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής αθλητική στολή. Οι μαθητές, που προσέρχονται στο μάθημα χωρίς αθλητική στολή ελέγχονται με παιδαγωγικά μέτρα.

γ) Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Για μακροχρόνια απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού. Για απαλλαγή μιας ημέρας απαιτείται σχετικό σημείωμα του γονέα, το οποίο εγκρίνεται από τη Διεύθυνση. Στη δεύτερη περίπτωση, η απουσία καταχωρίζεται ως αδικαιολόγητη. Ο μαθητής και στις δύο περιπτώσεις υποχρεούται να μεταβαίνει στο τμήμα του της Φυσικής Αγωγής, εκτός αν η Διεύθυνση κρίνει διαφορετικά (π.χ. μαθητής με κινητικά προβλήματα, πυρετό κ.λ.π.)

δ) Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών. Οι μαθητές που έχουν απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, υποχρεούνται να προσκομίζουν στη Διεύθυνση της σχολικής τους μονάδας σχετική βεβαίωση των γονέων τους το πολύ πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Οι μαθητές με απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών υποχρεούνται να παρακολουθούν με τη δέουσα ακαδημαϊκή συνέπεια άλλο μάθημα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει η Διεύθυνση. Καμία αλλαγή στο πρόγραμμα αυτό, μόνιμη ή προσωρινή, είναι δυνατή, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Διεύθυνσης.