ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

H αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου προκύπτει από τον συνδυασμό του Π.Δ. 126/2016 και τον Νόμο 4692/2020 που τροποποίησε κάποιες διατάξεις του καθώς και του ΦΕΚ 878/Β/5-3-2021

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Μουσικό Γυμνάσιο διακρίνονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και σε μαθήματα Μουσικής Παιδείας.

1.1.Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας κατατάσσονται σε τρεις ομάδες ως εξής:

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα Γενικής Παιδείας: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία, Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Ιστορία, 6) Βιολογία και 7) Αγγλικά.

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β’) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα Γενικής Παιδείας: 1) Χημεία, 2) Γεωλογία – Γεωγραφία, 3) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 4) Θρησκευτικά, 5) Δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά), 6) Πληροφορική, 7) Ιστορία Τέχνης και 8) Θέατρο.

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα Γενικής Παιδείας: 1) Καλλιτεχνικά και 2) Φυσική Αγωγή.

1.2. Τα μαθήματα Μουσικής Παιδείας κατατάσσονται σε τρεις ομάδες ως εξής:

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα μουσικής παιδείας: 1) Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, 2) Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, 3) Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, 4) Πιάνο, 5) Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς, 6) Ατομικό Όργανο Επιλογής.

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β’) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα μουσικής παιδείας: 1) Ιστορία Μουσικής, 2) Κριτική Μουσική Ακρόαση.

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα μουσικής παιδείας: 1) Χορωδία, 2) Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους). 1.3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Μουσικών Σχολείων ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω διδάσκονται σε κάθε τάξη του Μουσικού Γυμνασίου.

Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Μουσικό Γυμνάσιο

α. Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας των Μουσικών Γυμνασίων για την αξιολόγηση των μαθητών ισχύουν όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα Ημερήσια Γυμνάσια.

1. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α ́ διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου.

2. Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, των οποίων οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής και το περιεχόμενο της τρίωρης εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, ο τρόπος διατύπωσης των θεμάτων και ο τρόπος βαθμολόγησης των δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εξέταση αυτή θέμα.».

β. Τα μαθήματα Μουσικής Παιδείας της Ομάδας Α’ διακρίνονται ως προς τη διαδικασία εξέτασης – αξιολόγησης σε γραπτώς-προφορικώς και δι’ ακροάσεως.

i. Τα μαθήματα Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, εξετάζονται γραπτά ως προς το θεωρητικό μέρος και προφορικά ως προς το πρακτικό μέρος. Τα μαθήματα Ατομικό Όργανο Επιλογής, Πιάνο, Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς, εξετάζονται με τη διαδικασία της ακρόασης.

ii. Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ κατά το θεωρητικό μέρος (Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη) ακολουθείται η διαδικασία αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του π.δ. 126/2016, όπως ισχύει και σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Για τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 του π.δ. 126/2016, όπως ισχύει.

iii. Για την ανακεφαλαιωτική εξέταση των προφορικώς και δι’ ακροάσεως μαθημάτων, οι μαθητές εξετάζονται ενώπιον διμελούς επιτροπής την οποία ορίζει με πράξη του ο Διευθυντής του σχολείου για κάθε μάθημα και η οποία απαρτίζεται από τον διδάσκοντα και έναν ακόμη εκπαιδευτικό κλάδου μουσικής (ΠΕ79.01, ΤΕ 16, ΕΜ 16) της ίδιας ή παρεμφερούς μουσικής ειδίκευσης. Ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογητών της διμελούς επιτροπής εξετάσεων αποτελεί τον τελικό βαθμό της εξέτασης αυτής. Τα αποτελέσματα τους δεν επιδέχονται αναβαθμολόγηση και δεν ανακοινώνονται πριν το πέ- ρας των εξετάσεων όλων των μαθημάτων γενικής και μουσικής παιδείας.

iv. Ως εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα μουσικής παιδείας ορίζονται τα δύο τρίτα (2/3) της διδαχθείσας. Σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία και Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη γίνεται από τον διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός καθηγητές γίνεται μετά από συνεργασία μεταξύ τους. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα: Ατομικό Όργανο Επιλογής, Πιάνο, Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς, γίνεται από τον κάθε ένα διδάσκοντα ξεχωριστά. Η εξεταστέα ύλη κατατίθεται και εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τις εξετάσεις. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται από τον διδάσκοντα καθηγητή.

ν. Οι ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις των μαθημάτων μουσικής παιδείας που εξετάζονται γραπτά και προφορικά (Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη), με ακρόαση (Ατομικό Όργανο Επιλογής, Πιάνο, Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς), πραγματοποιούνται κατά το τελευταίο δεκαήμερο πριν από τη λήξη των μαθημάτων και την έναρξη των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, ανάλογα με το μαθητικό δυναμικό κάθε Μουσικού Σχολείου.

vi. Οι μαθητές των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων μουσικής παιδείας με την επιφύλαξη του επιγενόμενου χαρακτηρισμού φοίτησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ. Για τα μουσικά μαθήματα της Ομάδας Β’ και της Ομάδας Γ’ ακολουθείται η διαδικασία αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του π.δ. 126/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4692/2020.

Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Μουσικό Λύκειο

α. Για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ομάδων Προσανατολισμού των Γενικών Μουσικών Λυκείων για την αξιολόγηση των μαθητών ισχύουν όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα Γενικά Λύκεια.

β. Τα Μουσικά Μαθήματα της Ομάδας Α’ ως προς τη διαδικασία εξέτασης – αξιολόγησης διακρίνονται σε γραπτώς, δια ακροάσεως, γραπτώς και προφορικώς.

i. Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά είναι τα εξής: Αρμονία, Γραφή καθ’ υπαγόρευση της Ανάπτυξης Ακουστικών Ικανοτήτων και Ανάπτυξης Ακουστικών Μουσικών Ικανοτήτων, Ιστορία της Μουσικής, Μορφολογία και τα Μαθήματα Επιλογής της Α’ τάξης Μουσική – Μουσική Τεχνολογία (Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων, Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας, Στοιχεία Αντίστιξης, Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική, Επεξεργασία Μουσικού κειμένου με Η/Υ, Στοιχειώδεις Αρχές Ηχοληψίας Ι).

ii Τα μαθήματα που εξετάζονται με τη διαδικασία της ακρόασης είναι τα εξής: Υποχρεωτικό Ατομικό Μουσικό Όργανο: Πιάνο, Ατομικό Όργανο επιλογής.

iii. To μάθημα Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική εξετάζεται γραπτά και προφορικά.

iν. Οι εξετάσεις των μουσικών μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά, με ακρόαση, γραπτά και προφορικά, δύνανται να πραγματοποιούνται κατά την τελευταία εβδομάδα διεξαγωγής μαθημάτων πριν από τη λήξη των μαθημάτων ανάλογα με το μαθητικό δυναμικό κάθε σχολείου. Ως προς την εξεταστέα ύλη εφαρμόζεται ό,τι προβλέπεται για τα Μουσικά Γυμνάσια στην παρ. iν της ενότητας 1 του κεφ. Η’ της παρούσας απόφασης.

ν. Οι μαθητές των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων μουσικής παιδείας με την επιφύλαξη του επιγενόμενου χαρακτηρισμού φοίτησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ. Για τα μουσικά μαθήματα της Ομάδας Β’ ακολουθείται η διαδικασία αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 103 του ν. 4610/2019, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έπειτα από αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέρα μέχρι την 30η Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος Διδασκόντων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Μαθητές που δεν προσέρχονται σε εξέταση την ημέρα που ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, και να εξετασθούν γραπτά σε όσα μαθήματα της Ομάδας Α ́ δεν εξετάσθηκαν. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου.

Στην περίπτωση αυτή, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση, στον Διευθυντή του οικείου Σχολείου εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα των προαγωγικων και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου στους μαθητές, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Προαγωγή, Απόλυση και απόρριψη Μαθητών
Μουσικού Γυμνασίου

1. α. Ο μαθητής του Μουσικού Γυμνασίου κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

Ι. όταν έχει σε κάθε μάθημα γενικής παιδείας και σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

II. όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης από τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα μουσικής παιδείας τουλάχιστον δεκατρία (13).

β. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας και μουσικής παιδείας στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα έξι (6) μαθήματα εκ των οποίων τα τέσσερα (4) πρέπει να είναι γενικής παιδείας και τα υπόλοιπα δύο (2) πρέπει να είναι μουσικής παιδείας.

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα σε περισσότερα από έξι (6) μαθήματα, εξειδικευμένα σε τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα γενικής παιδείας και μέχρι τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα μουσικής παιδείας, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση, μετεγγράφεται υποχρεωτικά σε άλλο Γυμνάσιο Γενικής Παιδείας και επαναλαμβάνει την τάξη.

i. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής των Α’ και Β’ τάξεων δεν κριθεί άξιος προαγωγής, ή μαθητής της Γ’ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, τότε μετεγγράφεται υποχρεωτικά και επαναλαμβάνει την τάξη σε άλλο γυμνάσιο γενικής παιδείας.

ii. Αν μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής των Α’ και Β’ τάξεων κριθεί άξιος προαγωγής αλλά δεν έχει σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), τότε μετεγγράφεται σε άλλο Γυμνάσιο γενικής παιδείας στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής του.

iii. Μαθητής της Γ’ τάξης που μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου κριθεί άξιος απόλυσης, αλλά δεν έχει σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), δεν έχει δικαίωμα εγγραφής στο Γενικό Μουσικό Λύκειο αλλά δύναται να εγγραφεί σε οποιονδήποτε άλλον τύπο Λυκείου.

2. α. Μαθητής των Α’ και Β’ τάξεων εφόσον κριθεί άξιος προαγωγής τον Ιούνιο αλλά δεν έχει σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), τότε μετεγγράφεται σε άλλο Γυμνάσιο γενικής παιδείας στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής του.

β. Μαθητής της Γ’ τάξης εφόσον κριθεί άξιος απόλυσης τον Ιούνιο αλλά δεν έχει σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), δεν έχει δικαίωμα εγγραφής στο Γενικό Μουσικό Λύκειο αλλά δύναται να εγγραφεί σε οποιονδήποτε άλλον τύπο Λυκείου.

3. Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β’ και της Ομάδας Γ’ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις.

Προαγωγή, Απόλυση και απόρριψη Μαθητών
Μουσικού Λυκείου

1. Για την προαγωγή των μαθητών/τριών των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον δέκα (10). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της φοίτησης των μαθητών των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου σε Γενικό Μουσικό Λύκειο είναι να έχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας τουλάχιστον δέκα (10).

2. α. Όταν οι μαθητές/τριες των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος από (10). Για τα μαθήματα των Ομάδων Α’ οι εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα των Ομάδων Β’ οι εξετάσεις είναι προφορικές.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής, μετεγγράφονται υποχρεωτικά και επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο.

Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής, αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), τότε μετεγγράφονται υποχρεωτικά για να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής τους.

β. Όταν οι μαθητές/τριες των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής, αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, για να εξεταστούν μόνο στα Μουσικά Μαθήματα που έχουν βαθμό μικρότερο του δέκα (10), σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων.
Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές/τριες δεν επιτύχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας, τότε μετεγγράφονται υποχρεωτικά για να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής τους.

γ. Για τους μαθητές/τριες της περ. β. αυτής της παραγράφου δεν υπολογίζεται εκ νέου Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) μετά από τη συμμετοχή τους στην ειδική εξεταστική περίοδο, καθώς η εξέταση αυτή αφορά αποκλειστικά τη συνέχιση της φοίτησής τους στο Γενικό Μουσικό Λύκειο.

3. Για την απόλυση των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης Γενικού Μουσικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον δέκα (10).

α. Όταν οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης του Γενικού Μουσικού Λυκείου επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο δέκα (10), αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), μπορούν να λάβουν απολυτήριο τίτλο μετά από την έκδοση αποτελεσμάτων της περιόδου Ιουνίου, εφόσον με δήλωσή τους δεν επιθυμούν να παραπεμφθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου. Αν συμμετάσχουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου ανεξάρτητα από το βαθμό επίδοσής τους σε αυτήν, λαμβάνουν απολυτήριο τίτλο.

β. Όταν οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης του Γενικού Μουσικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο απόλυσης, παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ιδίου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης τους είναι μικρότερος από δέκα (10). Για τα μαθήματα των Ομάδων Α’ οι εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα των Ομάδων Β’ οι εξετάσεις είναι προφορικές.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

γ. Οι μαθητές της Γ’ τάξης Γενικού Μουσικού Λυκείου που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο απόλυσης, παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. β της παρ. αυτής για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους είναι μικρότερος του δέκα (10). Αν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο απόλυσης, μετεγγράφονται υποχρεωτικά σε άλλο Γενικό Λύκειο και επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους.
Ειδικώς, οι μαθητές της Γ’ τάξης, οι οποίοι δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους σε άλλο Γενικό Λύκειο, δύνανται να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Για τα μαθήματα των ομάδων Α’ οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επι- τροπή η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων.

Οι μαθητές εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές που φοιτούν στη Γ’ τάξη του Γενικού Μουσικού Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Ο μέσος όρος της προφορικής και της γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέματα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά από εκείνα της γραπτής εξέτασης.

Για τα μαθήματα των ομάδων Β’ οι εξετάσεις είναι προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

4. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή/τρια του Γενικού Μουσικού Λυκείου απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο ή κλάδους μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο ή στους κλάδους του μαθήματος που έλαβε τον απορριπτικό βαθμό.

5. Στους αποφοίτους του Γενικού Μουσικού Λυκείου χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται όλα τα μαθήματα, καθώς και η επίδοση ανά μάθημα. Στον Γ.Μ.Ο. απόλυσης δεν συνυπολογίζονται τα μαθήματα μουσικής παιδείας.

6. Για τις περιπτώσεις μαθητών που απουσιάζουν από την εξέταση μαθήματος, ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 108 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.